• Ogłoszenie upadłości w 2020 roku jest kilkuetapowym postępowaniem sądowym. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

  • Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości nie musi być równoznaczne z umorzeniem długów! Od rzetelnej realizacji planu spłat zależy czy się oddłużysz.

  • Po ogłoszeniu upadłości egzekucje komornicze i oraz windykacja są wstrzymane z mocy prawa. Następnie wyznaczany jest syndyk, który dokonuje spisu wierzycieli i majątku.

  • Syndyk opracowuje plan spłat, a dłużnik go realizuje, co jest warunkiem pozbycia się zadłużenia.

Analiza sytuacji punktem wyjścia przed ogłoszeniem upadłości

Jeżeli myślisz o ogłoszeniu upadłości, to z pewnością ilość miesięcznych rat przerasta Twoje możliwości finansowe. Innymi słowy spłacanie ich wszystkich albo przekracza wysokość Twojego dochodu, albo uniemożliwiłoby opłacanie podstawowych potrzeb życiowych. Choć upadłość konsumencka jest bardzo skutecznym rozwiązaniem oddłużeniowym, to nie w każdym przypadku jest możliwa lub korzystna. Jeżeli przekredytowany dłużnik posiada majątek, który jest więcej wart niż suma długów, wówczas należy poszukać alternatywnych dróg wyjścia z długów. Ogłoszenie upadłości wiąże się z likwidacją majątku, czyli licytacją mieszkania lub domu, dlatego nie zawsze jest korzystna. Więcej informacji o tym, kiedy ogłoszenie upadłości nie jest możliwe znajdziesz w tym artykule. Przed podjęciem decyzji co do ogłoszenia upadłości czy to konsumenckiej czy przedsiębiorcy powinieneś zapoznać się ze wszystkimi zaletami i korzyściami, a także konsekwencjami upadłości. Jeżeli natomiast potrzebujesz pomocy w analizie i ocenie Twojej sytuacji, zawsze możesz skontaktować się z profesjonalnym prawnikiem, który dokona takiej analizy. Niektóre firmy, podobnie jak nasz portal Przekredytowani.pl, prowadzi działalność edukacyjną i przeprowadza podobne analizy w postaci konsultacji telefonicznych i osobistych zupełnie bezpłatnie.

Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeżeli spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, aby nadać sprawie bieg musisz złożyć wniosek. Wzory takich wniosków znajdziesz klikając na podświetlony link. We wniosku musisz zadeklarować nie tylko swoje dane osobowe, ilość wierzycieli i wysokość zadłużenia, ale także szczegółową sytuację życiową. Bardzo ważnym jest, aby we wniosku przedstawić chronologię zdarzeń i okoliczności, które doprowadziły do Twojej niewypłacalności. Zastanawiasz się co napisać we wniosku – zapoznaj się z naszym artykułem Jak złożyć wniosek o upadłość. Niezwykle ważnym jest właśnie określenie sytuacji z życia, które przyczyniły się do powstania zadłużenia. Pamiętaj, że sąd wydając wyrok, czyli decyzję co do ogłoszenia upadłości, będzie kierował się przesłankami, które doprowadziły do przekredytowania. Wniosek należy złożyć do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania sądu gospodarczego. Spis sądów znajdziesz w zakładce sądy upadłościowe.

Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzje

Na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd zwołuje posiedzenie, na którym analizuje przestawione fakty. W 2020 roku po liberalizacji prawa upadłościowego co raz więcej postępowań odbywa się na posiedzeniach niejawnych. W takiej sytuacji zostaniesz zawiadomiony o wyniku postępowania i nie musisz stawiać się na rozprawę sądową. Dzięki temu zaoszczędzisz wiele nerwów, ponieważ wyjaśnianie powodów zadłużenia jest z natury stresujące. Może się jednak zdarzyć, że sąd wyznaczy termin rozprawy, na którą należy się stawić. Wiele zależy od tego czy Twój wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony z pominięciem błędów formalnych. A także czy jest odpowiednio uargumentowany i udokumentowany. Jeżeli sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, przechodzisz do kolejnego etapu.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami uwiarygodniającymi oraz przede wszystkim odpowiednie uargumentowanie wniosku to podstawa sukcesu. Źle sporządzony wniosek, błędy formalne lub logiczne mogą uniemożliwić złożenie kolejnego wniosku na okres 10 lat.


Na etapie złożenia wniosku sąd bada jego formalne aspekty i podejmuje jedną z trzech decyzji:

  • Odrzuca wniosek albo zwraca konsumentowi do poprawy
  • Przyjmuje wniosek i wzywa konsumenta na rozprawę
  • Oddala wniosek w oparciu o negatywne przesłanki.

Sąd ogłaszając upadłość konsumenta wyznacza syndyka – osobę, która sporządzi listę stanowiącą majątek dłużnika i zobowiązań.

  • Jeśli konsument posiada majątek i jest w stanie wykonać plan spłat, syndyk sprzedaje i licytuje jego majątek, a sąd ustala plan spłat
  • Jeśli konsument nie posiada majątku, ale jest w stanie wykonać plan spłat (przez 3 lata) – dokonuje tego po zatwierdzeniu przez sąd
  • Jeśli konsument nie posiada majątku i nie jest w stanie wykonać planu spłat, sąd może niezwłocznie oddłużyć konsumenta.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to umorzenie długów?

Bardzo często ogłoszenie upadłości jest mylone z umorzeniem długów. To nie to samo! Oczywiście, w przypadku osób w starszym wieku lub w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, sąd ogłaszając upadłość konsumencką ogłasza także umorzenie długów. Natomiast znacznie częściej ogłoszenie upadłości nie oznacza natychmiastowego anulowania Twoich długów, bowiem wyznaczany jest plan spłat. Na podstawie Twojej sytuacji majątkowej syndyk spisuje Twój majątek jeżeli go posiadasz, rodzaj i wysokość dochodów, a następnie ocenia Twoje możliwości zarobkowe. Na tej podstawie przesyła do sądu plan spłat, który zakłada częściową spłatę Twoich długów. Natomiast już w tym momencie nie musisz się martwić o zajęcia komornicze czy też windykację, ponieważ wszystkie są wstrzymywane.

Realizacja planu spłat, a ogłsozenie upadłości

Plan spłat jest wyznaczany przez sąd na podstawie ustaleń syndyka. Niemal w każdym przypadku sąd zatwierdza tylko taki plan spłat, który realnie jesteś w stanie wykonać. Czyli na przykład, jeżeli posiadasz 2000 zł dochodu, to sędzia zasądzi Ci nie więcej niż 200 zł miesięcznie. Bądź pewien, czy kwota którą będziesz przeznaczać na spłatę zadłużenia będzie nieporównywalnie niższa, aniżeli ta przed ogłoszeniem upadłości. Plan spłat wyznaczany jest zwykle na 12, 24 lub 36 miesięcy od wydania postanowienia. Co oznacza, że spłacając tylko kilkaset złotych miesięcznie oddłużysz się całkowicie, niezależnie od tego że spłacisz tylko małą część faktycznych długów. Realizacja planu spłat jest warunkiem całkowitego umorzenia długów. W niektórych jednak przypadkach, jeżeli sąd uzna, że doprowadziłeś do zadłużenia bezmyślnie – może wyznaczyć plan spłat nawet na 74 miesiące, czyli 7 lat. Przed ogłoszeniem upadłości musisz zatem rozważyć lub skonsultować z ekspertem, z jakim prawdopodobieństwem z powodzeniem ogłosisz upadłość.

Umorzenie długów, czyli oddłużenie sądowe

Po ogłoszeniu upadłości jesteś na ostatniej prostej do umorzenia długów. Wystarczy, że realizujesz wyznaczony przez sąd plan spłat. Jeżeli sumiennie odprowadzasz co miesiąc kwotę w ramach panu spłat, możesz być spokojny o całkowite oddłużenie. Po tym czasie dochodzi od umorzenia sądowego i wystarczy, że będziesz się cieszył życiem bez długów. Już po umorzeniu możesz korzystać ze wszystkich przywilejów konsumenta tak samo, jak robiłeś to przed czasem, gdy byłeś niewypłacalny. Pamiętaj jednak, że jeżeli podejmiesz działania, które w ocenie syndyka lub sądu będą działały na szkodę wierzycieli, to w każdej chwili sąd może zawiesić plan spłat i stan ogłoszenia upadłości.

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Czytaj więcej

Umorzenie długów oraz plan spłaty

Czytaj więcej

Sąd upadłościowy – gdzie należy złożyć wniosek?

Czytaj więcej