• Ogłoszenie upadłości jest kilkuetapowym postępowaniem sądowym.

  • Po ogłoszeniu upadłości jest wyznaczany syndyk, który dokonuje spisu wierzycieli i majątku.

  • Syndyk opracowuje plan spłat, a dłużnik go realizuje.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami uwiarygodniającymi oraz przede wszystkim odpowiednie uargumentowanie wniosku to podstawa sukcesu. Źle sporządzony wniosek, błędy formalne lub logiczne mogą uniemożliwić złożenie kolejnego wniosku na okres 10 lat.


Na etapie złożenia wniosku sąd bada jego formalne aspekty i podejmuje jedną z trzech decyzji:

  • Odrzuca wniosek albo zwraca konsumentowi do poprawy
  • Przyjmuje wniosek i wzywa konsumenta na rozprawę
  • Oddala wniosek w oparciu o negatywne przesłanki.

Sąd ogłaszając upadłość konsumenta wyznacza syndyka – osobę, która sporządzi listę stanowiącą majątek dłużnika i zobowiązań.

  • Jeśli konsument posiada majątek i jest w stanie wykonać plan spłat, syndyk sprzedaje i licytuje jego majątek, a sąd ustala plan spłat
  • Jeśli konsument nie posiada majątku, ale jest w stanie wykonać plan spłat (przez 3 lata) – dokonuje tego po zatwierdzeniu przez sąd
  • Jeśli konsument nie posiada majątku i nie jest w stanie wykonać planu spłat, sąd może niezwłocznie oddłużyć konsumenta.

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Czytaj więcej

Umorzenie długów oraz plan spłaty

Czytaj więcej

Sąd upadłościowy – gdzie należy złożyć wniosek?

Czytaj więcej