• Podstawą umorzenia długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sporządzenie wniosku, w którym należy dowieźć, że jesteś osobą niewypłacalną

  • Należy dopełnić wszelkich starań, aby wniosek o ogłoszenie upadłości nie został odrzucony. Wniosek nie może zawierać błędów formalnych, musi zostać złożony do właściwego sądu oraz uzasadnienie musi być przekonujące i poparte dokumentacją

  • Jeżeli sąd oddali wniosek, należy sprawdzić dokładnie co było tego przyczyną. W niektórych sytuacjach można ponownie złożyć wniosek, np. jeżeli Twój wniosek został odrzucony przed 24 marca 2020 roku

Sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Instytucją rozpatrującą wniosek o ogłoszenie upadłości jest sąd gospodarczy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Listę sądów znajdziesz w artykule Sąd upadłościowy – gdzie złożyć wniosek. Jeżeli już wiesz, do którego sądu się zwrócić, należy starannie przygotować wniosek, w którym dowiedziesz, że jesteś niewypłacalny i tylko oddłużenie sądowe poprzez umorzenie pozwoli Ci wyjść z długów. Wiele cennych wskazówek o tym jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką znajdziesz w osobnym artykule Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pamiętaj, że równie ważne jest dopilnowanie wszelkich warunków formalnych, jak i tych związanym z udokumentowaniem przyczyn Twojego zadłużenia. Niewypłacalność i przekredytowanie to najważniejsze przesłanki oddłużeniowe, ale nie jedyne.

Kiedy sąd odrzuci wniosek o upadłość?

W pierwszym etapie postępowania sąd weryfikuje czy w złożonym wniosku i dołączonych do niego dokumentach nie znajduje się, któraś z negatywnych przesłanek. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz się liczyć z odrzuceniem Twojego wniosku. Spełnienie choćby jednej z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd wydając postanowienie o ogłoszenie upadłości odrzuci Twój wniosek, jeżeli:

  • Konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa

UWAGA AKTUALIZACJA – ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM OD 2020 TA PRZESŁANKA NIE JEST BADANA NA POCZĄTKOWYM ETAPIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

To jedna z najważniejszych przesłanek, na które zwraca uwaga sąd. Przed złożeniem wniosku należy obiektywnie ocenić, czy działania dłużnika nie wskazywały na zaciągnięcie pożyczki z zamiarem jej nie spłacania. Podobnie źle sąd ocenia dłużników, którzy zadłużając się nie posiadali źródła dochodu. Sąd ocenia także, czy dłużnik świadomie nie doprowadził do pogorszenia swojej sytuacji, np. naganne zachowanie, którego efektem było zwolnienie z pracy.

Po nowelizacji ustawy sądy wprawdzie nadal oceniają poziom zawinieniea dłużnika, ale dopiero na końcowym etapie sprawy. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 24 marca 2020 roku maksymalizuje Twoje szanse na całkowite umorzenie. W trakcie realizacji planu spłat masz szansę wykazać się jako sumienny płatnik co wzmacnia Twoją wiarygodność.

  • W stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta

Dotyczy to sytuacji, w której w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom – np. zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania. Musisz pilnować, aby każdy element we wniosku ogłoszenie upadłości był zgodny z prawem.

  • W okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem

Pamiętaj, że upadłość konsumencką możesz ogłosić tylko jeden raz na 10 lat.

  • W stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty

Dotyczy to sytuacji jeżeli jako dłużnik próbowałeś już wcześniej ogłosić upadłość, ale nie wywiązałeś się z warunku realizacji planu spłat. Sąd uzna Cię wtedy za niewiarygodnego i często odrzuci wniosek na początkowym etapie. Natomiast można tego uniknąć, o ile przedstawisz sensowne uzasadnienie. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji rozważ konsultację z prawnikiem, który pomoże Ci wybrnąć z tej problemowej sytuacji.

  • Konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane

Każda próba zatajenia czy przeinaczenia faktów wiąże się z ryzykiem odrzucenia wniosku. W skrajnych przypadkach może także wiązać się z odpowiedzialnością karną za fałszywe składanie zeznań.

  • Działania konsumenta zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W niektórych przypadkach sąd może uznać Twoje zachowania jako wymierzone przeciwko wierzycielom. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że zaciągnąłeś lub zaciągnęłaś kredyt z zamiarem niespłacania. Taką przesłanka może wystąpić, jeżeli wziąłeś lub wzięłaś kredyt nie spłacając ani jednej raty.

Dlaczego od poprawnego wniosku zależy Twoje oddłużenie?

Sporządzając wniosek należy zadbać o rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z tych okoliczności. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu – na przykład jeśli jesteś ciężko chory, sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić Twoją upadłość. Pamiętaj, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione we wniosku oraz potwierdzone niezbitymi dowodami. Pamiętaj, że zarówno od decyzji sądu co do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak i postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje Ci zażalenie. Sposób i zasady wnoszenia zażalenia określone są w pouczeniu, które konsument dostanie z sądu, o ile działa bez profesjonalnego pełnomocnika.

Z punktu widzenia pomyślnego ogłoszenia upadłości, musisz się ustrzec potencjalnych błędów. Przed złożeniem wniosku skontaktuj się z prawnikiem, który w oparciu o szczegółowy wywiad i przedstawione dokumenty dokona rzetelnej analizy. Tylko w przypadku braku negatywnych przesłanek, możesz ogłosić upadłość i doprowadzić do oddłużenia.

Ogłoszenie upadłości – jak przebiega postępowanie?

Czytaj więcej

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Czytaj więcej

Umorzenie długów oraz plan spłaty

Czytaj więcej