• Należy dopełnić wszelkich starań, aby wniosek o ogłoszenie upadłości nie został odrzucony.

  • Jeżeli sąd oddali wniosek, należy sprawdzić dokładnie co było tego przyczyną.

  • W niektórych sytuacjach można ponownie złożyć wniosek, np. zmieniając miejsce zamieszkania.

W pierwszym etapie postępowania sąd weryfikuje czy w złożonym wniosku i dołączonych do niego dokumentach nie znajduje się, któraś z negatywnych przesłanek uniemożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Spełnienie choćby jednej z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

1. Konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

To jedna z najważniejszych przesłanek, na które zwraca uwaga sąd. Przed złożeniem wniosku należy obiektywnie ocenić, czy działania dłużnika nie wskazywały na zaciągnięcie pożyczki z zamiarem jej nie spłacania lub nie posiadał źródła dochodu. Sąd ocenia także, czy dłużnik świadomie nie doprowadził do pogorszenia swojej sytuacji, np. naganne zachowanie, którego efektem było zwolnienie z pracy.

2. W stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta
Np. sytuacja w której w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom – np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania.

3. W okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem

4. w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty
Np. konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu

5. konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane

6. działania konsumenta zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sporządzając wniosek należy zadbać o rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z tych okoliczności. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić upadłość konsumenta. Należy pamiętać, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami. Pamiętaj, że zarówno od decyzji sądu co do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak i postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Sposób i zasady wnoszenia zażalenia określone są w pouczeniu, które konsument dostanie od sądu o ile działa bez profesjonalnego pełnomocnika.

Z punktu widzenia pomyślnego ogłoszenia upadłości, jest bardzo ważnym ustrzec się potencjalnych błędów. Przed złożeniem wniosku zalecamy kontakt ze specjalistą, który w oparciu o szczegółowy wywiad i przedstawione dokumenty dokona rzetelnej analizy, czy nie zachodzi któraś z negatywnych przesłanek.

Ogłoszenie upadłości – jak przebiega postępowanie?

Czytaj więcej

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Czytaj więcej

Umorzenie długów oraz plan spłaty

Czytaj więcej