Co to jest upadłość konsumencka? -

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, na którym dochodzi do umorzenia części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wniosek o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej składa osoba, która jest niewypłacalna. Przez niewypłacalność rozumie się stan, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań, czyli spłacać comiesięcznych rat kredytów bankowych, pożyczek pozabankowych czy innych długów należących do firm windykacyjnych. Przyjmuje się, że niewypłacalnym jest konsument, który ma ponad 3-miesięczne opóźnienia. Niewypłacalnością jest także sytuacja, w której klientowi posiadającemu długi, nie starcza środków na zakup środków codziennego użytku. Polskie prawo w ostatnich latach staje się co raz bardziej liberalne dla osób zadłużonych. Dzięki temu proces ten jest dla dłużnika łatwo osiągalny. Obecne zmiany dotyczące ustawy znoszą wymóg posiadania majątku, mającego zaspokoić wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Nowe przepisy pozwalają, również dłużnikowi, na osobiste przeprowadzenie likwidacji majątku oraz samodzielne wysunięcie propozycji spłaty i zaproponowanie warunków porozumienia z wierzycielami. Dla wielu osób upadłość konsumencka staje się jedyną możliwością likwidacji dotychczasowego zadłużenia oraz gwarantuje życie bez długów

Co to jest upadłość konsumencka?

Co to jest upadłość konsumencka? Mówiąc najkrócej, to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań finansowych. Została przewidziana dla konsumentów, a więc osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Niewypłacalność definiujemy jako stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, na przykład nie ma środków na codzienne utrzymanie przy równoczesnej spłacie pożyczki. Musi mieć minimum jednego wierzyciela, z którym nie reguluje swoich zobowiązań finansowych (na przykład kredyt w banku). Upadłość jest orzekana drogą postępowania sądowego, które może zostać wszczęte jedynie na pisemny wniosek dłużnika lub jednego z wierzycieli.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w 2009 roku. Od tego czasu systematycznie rośnie liczba Polaków, którzy chcą ogłosić swoją upadłość, a co za tym idzie – coraz więcej osób zastanawia się, co to jest upadłość konsumencka.

co to jest upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka transgraniczna?

Warto pamiętać, że istnieje także alternatywa dla tych Polaków, którzy żyją i pracują za granicą, w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. To tak zwana upadłość konsumencka transgraniczna. W tej sytuacji postępowanie sądowe nie odbywa się w Polsce, tylko w kraju, który aktualnie zamieszkuje dłużnik, zgodnie z przepisami tam obowiązującymi.

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?

Możemy mówić o dwóch funkcjach:

  • Funkcja oddłużeniowa – oddłużenie niewypłacalnego konsumenta

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z jego długów. W praktyce oznacza to, że ogłoszenie upadłości prowadzi do umorzenia finansowych zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym ogłoszona została upadłość i które nie zostały spłacone w postępowaniu upadłościowym ani w wyniku wykonania planu spłaty. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest nawet oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z jego długów. Jest jeden warunek, pod jakim konsument może skorzystać z tej możliwości. To ustalenie, że konsument postępuje uczciwie i zgodnie z prawem, zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku całego postępowania.

  • Funkcja windykacyjna – odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli

Do wszczęcia postępowania dochodzi tylko w sytuacji, w której konsument nie może zapłacić należności, jakie ma wobec swoich wierzycieli. Celem postępowania o upadłość konsumencką jest doprowadzenie do łącznego oraz równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli, a także skumulowanie ich w jedno postępowanie sądowe i egzekucyjne, zamiast przeprowadzać kilka indywidualnych. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży (czyli likwidacji) części lub całości majątku konsumenta. Środki uzyskane w ten sposób zostają przekazane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza w określonym czasie. Likwidację majątku przeprowadza syndyk, który jest wyznaczony przez sąd.

co to jest upadłość konsumencka statystyki


Upadłość

Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower growth.

Dowiedz się więcej


Jakie warunki musisz spełnić

Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box“ thinking.

Dowiedz się więcej


Korzyści z ogłoszenia upadłości

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior idea-sharing.

Dowiedz się więcej


Potrzebne dokumenty

Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower growth.

Dowiedz się więcej