• Niespłacone w terminie raty kredytu wiążą się z nie tylko z powstaniem zadłużenia, ale także koniecznością spłaty odsetek i kosztów windykacyjnych.

  • Okoliczności, jakie spowodowały problemy ze spłatą kredytów, determinują jaką strategię należy obrać.

  • Negocjacje z wierzycielem i ogłoszenie upadłości to najskuteczniejsze formy oddłużania.

Problem ze spłatą kredytu dotyka wielu osób. Nikt w momencie zaciągania kredytu nie jest w stanie przewidzieć, co stanie się w przyszłości. Utrata pracy, choroba – do utracenia płynności finansowej może dojść z wielu powodów. Brak spłaty w terminie raty to poważny problem, ale nie jest to jeszcze sytuacja bez wyjścia. Należy mieć na względzie, że w przypadku konieczności windykacji zobowiązań wierzyciel również ponosi koszty i doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet mimo poniesienia tych kosztów, może nie odzyskać swoich pieniędzy. W związku z tym często, choć nie zawsze, wierzyciele skłonni są do pewnych ustępstw, a także przedłużenia terminu spłaty. Należy jednak pamiętać, że takie czynności warto przedsięwziąć zawczasu.

Problem ze spłatą kredytu? Zawrzyj ugodę z wierzycielem

Brak możliwości uregulowania raty kredytu nie oznacza jeszcze, że następnego dnia zapuka do drzwi komornik i będzie domagał się spłaty całego zobowiązania. Warto jednak zaproponować ugodę wierzycielowi np. związaną ze zmniejszeniem wysokości rat, rozłożeniem zadłużenia na dłuższy okres spłaty. Podjęcie takich czynności w odpowiednim momencie pozwoli uniknąć dalszych problemów. Oczywiście wierzyciel nie ma obowiązku godzić się na ugodę. Dłużnik ma jednak jeszcze pewne możliwości. W tym miejscu warto wspomnieć o konsolidacji kredytów, która ogólnie mówiąc polega na połączeniu kilka rat w jedną, najczęściej niższą, niż w przypadku pojedynczych zobowiązań. Na marginesie należy dodać, że niektóre banki przewidują tzw. wakacje kredytowe, które polegają na odroczeniu na określony czas płatności rat. Bez względu na wybrane rozwiązanie trzeba pamiętać, że są one skuteczne pod warunkiem ich późniejszej realizacji. Jeśli jednak dłużnik całkowicie utracił możliwość spłaty zadłużenia, w takim przypadku nie ma sensu zawieranie ugody, konsolidacja kredytów czy wakacje kredytowe. Należy jednak przeanalizować inną możliwość, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką sposobem na oddłużenie

Utrata możliwości zarobkowania, poważna choroba, niepełnosprawność – są to przykłady sytuacji, w których regulowanie zobowiązań może okazać się niemożliwe. Z pomocą osobom niewypłacalnym przychodzi instytucja upadłości konsumenckiej, dzięki której możliwe jest nawet całkowite oddłużenie. Należy jednak dodać, że konieczne jest spełnienie przesłanek wskazanych w ustawie, a dokładniej mówiąc nie mogą wystąpić przesłanki warunkujące oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niektóre z nich mają charakter bezwzględny, po wystąpieniu których sąd obligatoryjnie oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – taką przesłanką jest doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pozostałe przesłanki wskazane w ustawie mają charakter względny, co oznacza, że sąd może, ale nie musi oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Problem ze spłatą kredytu można rozwiązać na kilka sposób. Wiele jednak zależy od tego, czy problemy mają charakter przejściowy czy stały.

Antywindykacja – na czym polega

Czytaj więcej

Bezpodstawne nękanie przez windykację

Czytaj więcej

Długi – jak z nich wyjść i które nie podlegają umorzeniu?

Czytaj więcej