• Wniosek o upadłość konsumencką to formularz, w którym należy szczegółowo przedstawić swoją sytuację materialną, wyjaśnić, w jaki sposób doszło do zadłużenia i podać listę dłużników, aby sąd mógł wydać wyrok.

 • Niezwykle ważnym jest, aby dopilnować wszystkich formalności.

 • W przeciwnym wypadku, po kilku miesiącach oczekiwania może się okazać, że sąd wniosek oddalił i procedurę należy powtórzyć.

Zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości.

Wniosek o upadłość konsumencką to formularz, w którym należy szczegółowo przedstawić swoją sytuację materialną, wyjaśnić, w jaki sposób doszło do zadłużenia i podać listę dłużników, aby sąd mógł wydać wyrok.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek może złożyć sam dłużnik – osoba fizyczna, która mieszka w Polsce, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej i jest niewypłacalna. Najczęściej są to byli przedsiębiorcy, frankowicze, członkowie zarządu spółek z o.o., poręczyciele pożyczek lub małżonkowie dłużników.

Wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej może złożyć także wierzyciel. Dzieje się tak zwłaszcza w dwóch przypadkach: gdy dłużnik jest byłym przedsiębiorcą, ale nie upłynął jeszcze rok, odkąd jego działalność gospodarcza została wykreślona z rejestru lub gdy dłużnik miał niezarejestrowaną działalność i przestał ją prowadzić w okresie krótszym niż ostatni rok.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Należy wypełnić formularz: wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a następnie dostarczyć go do sądu upadłościowego. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 30 zł. Dokument musi być wypełniony w sposób czytelny oraz wyraźny, nie powinny znajdować się na nim żadne skreślenia ani poprawki. Ilość miejsca w formularzu jest ograniczona, dlatego wszystko to, co nie zmieści się w danej rubryce, powinno zostać dołączone do wniosku na osobnej kartce, ze stosowną adnotacją. Każdy dodatkowy dokument, tak samo jak formularz, muszą zostać podpisane przez osobę, która składa wniosek.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

We wniosku muszą się znaleźć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko dłużnika,
 • Miejsce zamieszkania,
 • Numer PESEL (W sytuacji, gdy dłużnik nie posiada numeru PESEL, należy podać inne dane, które pozwolą na jego jednoznaczną identyfikację),
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • Podanie okoliczności, które uzasadniają wniosek,
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego poszczególnych składników,
 • Spis wierzycieli wraz z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • Spis wierzytelności spornych (konieczne jest zaznaczenie zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie tej wierzytelności),
 • Listę zabezpieczeń, które ustanowiono na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia; w szczególności hipotek, zastawów oraz zastawów rejestrowych,
 • Oświadczenie dłużnika, że sam nie doprowadził do swojej niewypłacalności, nie wynika ona z rażącego niedbalstwa ani celowo jej nie zwiększał,
 • Jeśli dłużnik w ciągu ostatnich dziesięciu lat miał numer identyfikacji podatkowej, konieczne jest także podanie numeru NIP.

Jeśli wniosek o upadłość konsumencką składa sam wierzyciel, musi podać tylko imię i nazwisko dłużnika oraz okoliczności uzasadniające wniosek.

Ogłoszenie upadłości – jak przebiega postępowanie?

Czytaj więcej

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej