• Przyjmuje się, że okres niewypłacalności powinien wynosić minimum 3 miesiące.

  • W tym okresie nie należy spłacać żadnych zobowiązań, albowiem sąd może odrzucić Twój wniosek ze względów formalnych.

  • Wniosek należy złożyć do sądu właściwego Twojemu miejscu zamieszkania.

  • Powodzenie ogłoszenia upadłości jest uzależnione od właściwego uzasadnienia wniosku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką ? Coraz więcej konsumentów musi zadać sobie to pytanie. Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań nie tylko osoby fizycznej, ale teraz już także i przedsiębiorców. Należy jednak wskazać, że niewypłacalność powstała w wyniku wystąpienia okoliczności zewnętrznych. To pytanie staje się coraz ważniejsze, ponieważ stale rośnie liczba konsumentów, którzy decydują się na ogłoszenie upadłości. Droga do umorzenia długów nie zawsze jest łatwa, ale pokażemy, jak przejść przez nią krok po kroku.

Najpierw upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki

Upadłość konsumencka została przewidziana dla osób fizycznych, które są niewypłacalne od minimum trzech miesięcy. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje raz na dziesięć lat, wyłącznie w sytuacjach, gdy dłużnik celowo nie doprowadził do powstania lub powiększenia swoich długów.

Złóż wniosek o upadłość konsumencką

Odpowiedź na pytanie o to, jak ogłosić upadłość konsumencką, jest prosta: może to zrobić jedynie sąd. Właśnie dlatego konieczne jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego. W formularzu muszą zostać przedstawione informacje dotyczące zobowiązań finansowych, a więc lista wierzycieli wraz z terminem ustalonej zapłaty oraz zaległą kwotą, a także szczegółowy spis majątku dłużnika wraz z zabezpieczeniami, na przykład hipoteką. Warto poświęcić temu dużo uwagi i upewnić się, że lista jest kompletna, ponieważ zatajanie informacji we wniosku jest jednym z głównych powodów odrzucenia go.
Niezwykle ważne jest uzasadnienie wniosku. Chodzi o wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do niewypłacalności i podanie powodów, przez które dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Argumenty muszą zostać poparte dowodami, aby sąd uznał je za wiarygodne. Dla przykładu, jeśli trudności finansowe wiążą się z poważnymi problemami zdrowotnymi, do wniosku należy dołączyć historię choroby.
Należy pamiętać, że sam fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeszcze niczego nie zmienia i w żaden sposób nie wpływa na sytuację dłużnika. Wszystkie postępowania wciąż się toczą, a sąd nie zawiadamia ani wierzycieli, ani komorników, że taki wniosek jest właśnie rozpatrywany. Wierzyciele nie mają żadnych obowiązków wynikających z toczącego się postępowania.

Decyzja sądu i ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Gdy dłużnik spełnia wszystkie warunki, sąd może pozytywnie rozpatrzyć jego wniosek. W ten sposób kończy się droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd wydaje wówczas postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka. O ogłoszeniu upadłości poinformowana zostaje właściwa izba administracji skarbowej, a także odpowiedni oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności oraz osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały one ujawnione w księdze wieczystej. Mają na to trzydzieści dni od ogłoszenia decyzji sądu w sprawie upadłości.
Jeśli sytuacja finansowa upadłego nie pozwala mu na pokrycie kosztów postępowania sądowego, tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa.

Co należy zrobić zanim ogłosisz upadłość?

Czytaj więcej

Zalety i korzyści ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej