Upadłość konsumencka - jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o upadłość?


potrzebne dokumenty

Postępowanie upadłościowe jest klasycznym postępowaniem sądowym, tzn. obowiązują dokładnie takie same zasady jak dla innych spraw prowadzonych przed sądem. W interesie konsumenta jest uwiarygodnienie wszelkich okoliczności, które miały wpływ lub doprowadziły do stanu niewypłacalności, a w śród nich dokumenty potwierdzające:

 • istnienie i wysokość zobowiązań
 • przyczyny niewypłacalności
 • obecna sytuacja dłużnika, która ma wpływ na niespłacanie kredytów i pożyczek

Jakie dokumenty należy przygotować i przedstawić przed rozpoczęciem upadłości? 

Katalog tych dokumentów jest otwarty, ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga innego rodzaju dokumentowania. Najlepiej przed złożeniem wniosku skontaktować się ze specjalistą, który przeprowadzając wywiad przygotuje linię argumentacji jaką należy przyjąć i jakie dokumenty przygotować na jej poparcie. 

W każdym jednak przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności:

 • umowy kredytowe i pożyczkowe zaciągniętych zobowiązań (bankowe i pozabankowe)
 • korespondencja windykacyjna (wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia, upomnienia)
 • dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań sądowych o zapłatę 
 • dokumentacja uzyskana na skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych (zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcia rachunków bankowych/wynagrodzenia za pracę itp.)

Osobną kategorię stanowią dokumenty potwierdzające przyczyny niewypłacalności: 

 • dokument potwierdzający zły stan zdrowia, np. zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, zaświadczenia o dokonanych zabiegach i badaniach; 
 • dokument wskazujący na utratę zarobków, np. wypowiedzenie umowy o pracę; 
 • dokument wskazujący na złą sytuację rodzinną, np. orzeczenie o rozwodzie, pozew o rozwód

Dokumenty wskazujące na brak możliwości wykonywania zobowiązań, np.: 

 • zaświadczenie z urzędu pracy o byciu osobą bezrobotną, umowa z pracodawcą wskazująca na niższe zarobki;
 • zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy.

Jeśli masz wątpliwości co do dokumentów, skonsultuj bezpłatnie w zakładce „Zadaj pytanie