• Ogłoszenie upadłości odbywa się przed sądem.

 • Na dłużniku leży obowiązek wykazania okoliczności jakie doprowadzimy do powstania zadłużenia.

 • Umowy kredytowe i pożyczkowe czy korespondencja to tylko część dokumentacji, jaką należy skompletować przed ogłoszeniem upadłości.

 • Każdy wniosek należy możliwie najmocniej udokumentować, aby sąd nie miał wątpliwości co do ogłoszenia upadłości.

 • Dokumenty potwierdzające utratę pracy, zły stan zdrowia dłużnika lub jego bliskich są dobrze oceniane przez sądy.

Postępowanie upadłościowe jest klasycznym postępowaniem sądowym, tzn. obowiązują dokładnie takie same zasady jak dla innych spraw prowadzonych przed sądem. W interesie konsumenta jest uwiarygodnienie wszelkich okoliczności, które miały wpływ lub doprowadziły do stanu niewypłacalności, a w śród nich dokumenty potwierdzające:

 • istnienie i wysokość zobowiązań
 • przyczyny niewypłacalności
 • obecna sytuacja dłużnika, która ma wpływ na niespłacanie kredytów i pożyczek.

Jakie dokumenty należy przygotować i przedstawić przed rozpoczęciem upadłości?

Katalog tych dokumentów jest otwarty, ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga innego rodzaju dokumentowania. Najlepiej przed złożeniem wniosku skontaktować się ze specjalistą, który przeprowadzając wywiad przygotuje linię argumentacji jaką należy przyjąć jakie dokumenty przygotować na jej poparcie.

W każdym jednak przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności:

 • umowy kredytowe i pożyczkowe zaciągniętych zobowiązań (bankowe i pozabankowe)
 • korespondencja windykacyjna (wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia, upomnienia)
 • dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań sądowych o zapłatę
 • dokumentacja uzyskana na skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych (zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcia rachunków bankowych/wynagrodzenia za pracę itp.)

Osobną kategorię stanowią dokumenty potwierdzające przyczyny niewypłacalności:

 • dokument potwierdzający zły stan zdrowia, np. zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, zaświadczenia o dokonanych zabiegach i badaniach
 • dokument wskazujący na utratę zarobków, np. wypowiedzenie umowy o pracę
 • dokument wskazujący na złą sytuację rodzinną, np. orzeczenie o rozwodzie, pozew o rozwód

Dokumenty wskazujące na brak możliwości wykonywania zobowiązań, np.:

 • zaświadczenie z urzędu pracy o byciu osobą bezrobotną, umowa z pracodawcą wskazująca na niższe zarobki
 • zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy.

Jeśli masz wątpliwości co do dokumentów, skonsultuj bezpłatnie w zakładce „Zadaj pytanie”.

Problem ze spłatą kredytu – co dalej?

Czytaj więcej

Bezpodstawne nękanie przez windykację

Czytaj więcej

Długi – jak z nich wyjść i które nie podlegają umorzeniu?

Czytaj więcej