• Zanim ogłosisz upadłość musisz wiedzieć jakie okoliczności mogą Ci to utrudnić

 • Pewnych działań, jak np. sprzedaż części majątku lub darowizna komuś bliskiemu może Ci uniemożliwić ogłoszenie upadłości

 • Niektóre działania poprzedzające ogłoszenie upadłości są zabronione i narażają Cię na spore ryzyko

 • Okres przed ogłoszeniem upadłości nie jest dobrym czasem na większe zmiany, takie jak zmiana pracy, rozwód czy małżeństwo

Sąd rozpatrując Twój wniosek o upadłość będzie zwracał szczególną uwagę na okres poprzedzający złożenie wniosku. Zanim postanowisz ubiegać się o ogłoszenie upadłości, musisz być świadomy jakich działań należy kategorycznie unikać. Niektóre spośród nich mogą utrudnić pomyślne ogłoszenia upadłości, inne natomiast mogą Ci to uniemożliwić.


 • Nie zaciągaj kolejnych kredytów/pożyczek

  Jeśli sąd stwierdzi, że na niedługo przed złożeniem wniosku świadomie zacząłeś zaciągać nowe zobowiązania z zamiarem ich niespłacania – może odrzucić Twój wniosek blokując Ci ogłoszenie upadłości na 10 lat. Wniosek o ogłoszenie upadłości musi być dobrze przygotowany, zwłaszcza powinien dość szczegółowo przedstawiać czas, w którym dłużnik postanowił ogłosić upadłość.


 • Nie pożyczaj pieniędzy od osób trzecich, nie deklaruj wysokości swojego dochodu i sumy kwoty miesięcznych zobowiązań

  Informacje, które deklarujesz we wniosku są poufne. Jeżeli okaże się, że np. wierzyciele dysponują o Tobie wiedzą, którą będą mogli wykorzystać przeciwko Tobie, wówczas będziesz musiał wytłumaczy się z tego przed sądem.


 • Nie zmieniaj swojego statusu cywilnego – nie zawieraj związku małżeńskiego, a także nie decyduj się na rozwód

  Okres poprzedzający ogłoszenie upadłości nie jest dobrym czasem na zmianę stanu cywilnego. Zdecydowanie zalecamy przesunięcie decyzji na później, kiedy sytuacja finansowa będzie już jasna i klarowna.


 • Nie dokonuj przeniesienia praw własności na osoby trzecie

  Jest niezwykle ważnym, aby w czasie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie doszło do sprzedaży części majątku lub darowizny. Sąd może potraktować podobną sytuację, jako świadome działanie na szkodę wierzycieli. Dodatkowo wierzyciele posiadając taką wiedzę, mogą Cię oskarżyć żądając przywrócenia wcześniejszego stanu posiadania.


 • Nie dokonuj ustanowienia rozdzielności majątkowej

  Wszelkie próby prawnego ograniczenia swojej odpowiedzialności majątkowej generują ryzyko wyjścia na światło dzienne. Jeżeli sąd potraktuje je, jako próbę uchylenia się od odpowiedzialności albo próbę zatajenia majątku – może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.


 • Nie ignoruj korespondencji sądowej, egzekucyjnej (komorniczej), windykacyjnej

  O ile korespondencja listowna niepolecona nie ma większego znaczenia w trakcie ubiegania się o ogłoszenie upadłości, o tyle listy polecone zawsze powinny zostać odebrane. Aktywność dłużnika jest bardzo ważna, albowiem należy kontrolować sytuację przed ogłoszeniem upadłości. Należy mieć wiedzę, którzy spośród wierzycieli straszą Cię wejściem na drogę sądową, lub kto z nich oddał sprawę do sądu.


 • Nie informuj nikogo, zwłaszcza wierzycieli, o chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Nikt nie musi wiedzieć, o tym że ubiegasz się o upadłość. W niektórych przypadkach, jeżeli wierzyciele będą mieli tego świadomość, mogą starać się przyspieszyć działania mające na celu odzyskanie wierzytelności, np. po przez szybsze skierowanie sprawy do sądu.


 • Nie zmieniaj pracy, postaraj się utrzymać rodzaj dochodu jaki w ostatnim czasie otrzymywałeś

  To nie zawsze jest możliwe, ale postaraj się nie dokonywać daleko idących zmian w swojej sytuacji. Potencjalnie może to spowodować podejrzliwość sądu i problemy na etapie ogłaszania upadłości.


 • Nie zrzekaj się jakichkolwiek czynności majątkowych (spadki, darowizny)

  Dla sądy zrzeczenie się spadku lub darowizny może być jednoznaczne z próbą zatajenia dochodów lub działania na szkodę wierzycieli.

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Zalety i korzyści ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej