Zajęcie konta przez komornika, etapy egzekucji środków - Przekredytowani

W jakich przypadkach komornik może zająć konto? Czy dłużnik jest informowany przed podjęciem działań przez komornika?

Zajęcie konta przez komornika dzieli się na kilka etapów. Nie da się zaprzeczyć, że komornik poszukuje majątku dłużnika, aby skutecznie przeprowadzić egzekucję, oczywiście wyróżnić należy ograniczenia w egzekucji, czyli przedmioty i prawa wyłączone z egzekucji. Jak przebiega egzekucja z rachunku bankowego dłużnika? Czy komornik może przeprowadzić egzekucję z każdego rachunku? Co w przypadku posiadania konta bankowego wspólnie z małżonkiem?

Zajęcie konta przez komornika

Etapy egzekucji środków z rachunku bankowego

Pierwszym etapem jest przesłanie przez komornika zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika do banku. Następnie zawiadamiany jest sam dłużnik, przesyłany jest mu odpis tytułu wykonawczego.

Oczywiście samo przesłanie przez komornika zawiadomienia do banku nie oznacza jeszcze, że automatycznie środki dłużnika są przelewane na konto komornika. Należy jednak mieć na względzie, iż komornik zastrzega, aby nie dokonywać wypłat na rzecz dłużnika.

Dłużnik, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od komornika, może wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Wyróżnić należy jednak pewne sytuacje, w których bank przekazuje środki niezwłocznie z zajętego rachunku, mianowicie w sytuacji, gdy chodzi o bieżące alimenty bądź renty.

Po wskazanym terminie 7 dni zajęcie konta przez komornika zależy od działań podjętych przez samego dłużnika. Jeśli złożył powództwo, środki zgromadzone na rachunku nie są przekazywane aż do momentu, gdy sprawa zostanie rozpoznana. Natomiast jeśli dłużnik nie zdecyduje się na złożenie powództwa, niezwłocznie po upływie 7 dni środki są przekazywane na konto komornika.

Zajęcie konta przez komornika egzekucja z różnych rachunków

Zajęcie konta przez komornika – z jakich rachunków może być prowadzona egzekucja?

Najczęściej komornik posiada informację o numerze konta bankowego dłużnika od samego wierzyciela. Natomiast nieprzekazanie takiej informacji przez wierzyciela nie stanowi przeszkody i zajęcie konta przez komornika jest możliwe, z tymże musi on podjąć działanie mające na celu ustalenie numeru rachunku.

Komornik może dokonać zajęcia z różnych rachunków dłużnika, zarówno prowadzonych przez banki, jak i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Co więcej, komornik może zająć również rachunek prowadzony dla większej liczby osób, niż samego dłużnika. W takim przypadku dłużnik musi przedstawić umowę, której postanowienia regulują prowadzenie rachunku, na podstawie której można ustalić wysokość udziału dłużnika, w przeciwnym przypadku uznaje się, że udziały współposiadaczy rachunku są równe.