Zalety i wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej -

24 kwietnia 20190
Tablica.jpg

Bez wątpienia możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań. Pomimo licznych korzyści upadłości należy także mieć świadomość konsekwencji, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć. W artykule szczegółowo opisujemy zalety i wady upadłości konsumenckiej – pozycja obowiązkowa dla osób planujących zacząć swoją historię finansową „od nowa”.

 

Wstrzymanie postępowań komorniczych i windykacyjnych

Pierwsza korzyść z jaką mamy do czynienia w postępowaniu upadłościowym to wstrzymanie wszelkich postępowań komorniczych i windykacyjnych. Wprawdzie samo złożenie wniosku o upadłość nie zapewnia jeszcze ochrony prawnej konsumenta, niemniej sprawny prawnik powinien zawnioskować jednocześnie o zawieszenie postępowań egzekucyjnych do czasu wydania orzeczenia przez sąd. Należy argumentować wniosek koniecznością utrzymania elementów majątku na poczet zawarcia układu z wierzycielami i ich jednakowego zaspokojenia. W Polsce miały już miejsce przypadki, gdzie zaraz po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji, sąd unieważnił zajęcie konta bankowego.

Natomiast z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenta, zwykle na 2-4 miesiące po złożeniu wniosku, wszystkie postępowania komornicze i windykacyjne zostają bezspornie przerwane. Oznacza to, że windykatorzy, pracownicy banków i firm pozabankowych, a także komornicy nie mają już żadnych podstaw prawnych do wzywania dłużnika do spłaty. Niezależnie czy miałoby to dotyczyć postępowań windykacyjnych, przedsądowych czy sądowych. Konsument jest już chroniony postanowieniem sądu. Po wyroku sądy dochodzi do wstrzymania zajęć kont bankowych i źródeł dochodu, niezależnie od tego czy źródłem dochodu konsumenta jest umowa o pracę, zlecenie, emerytura czy renta.

 

Całkowite umorzenie długów lub umorzenie ze spłatą tylko części zobowiązań

Bezsprzecznie największą korzyścią dla dłużnika jest faktyczne oddłużenie. Sąd w oparciu o indywidualną ocenę sytuacji życiowej i finansowej (w tym stan majątku) dłużnika podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub odrzuceniu wniosku. Składając wniosek należy zrobić to rzetelnie i odpowiednio go uargumentować, a także wiarygodnie przedstawić swoją sytuację na rozprawie, bowiem odrzucenie wniosku wiąże się z zablokowaniem ogłoszenia upadłości na kolejne 10 lat. Tym bardziej, że w bardzo niewielu przypadkach udaje się skutecznie ponownie zawnioskować przed upłynięciem tego okresu.

Co do zasady sąd może całkowicie umorzyć długi lub – co jest częstszą praktyką – zadecydować o ustaleniu planu spłat dla konsumenta. Wówczas konsument spłaca symboliczną część zobowiązań jakie posiadał maksymalnie do 3 lat od wydania orzeczenia. W tym czasie należy też pamiętać, że niewywiązanie się z układu powoduje cofnięcie decyzji sądu na wniosek syndyka, który dysponuje majątkiem dłużnika w tym okresie. Po 3-letnim okresie możemy już mówić o ostatecznym oddłużeniu.

 

Wykreślenie dłużnika z rejestrów biur informacji gospodarczych

Kolejną korzyścią ogłoszenia upadłości jest wykreślenie konsumenta z biur informacji gospodarczych, czyli BIG InfoMonitor, KRD, ERIF czy BIK. Długi zostają umorzone, w związku z czym klient odzyskuje pełną zdolność do zawierania umów, np. z dostawcami usług telefonicznych czy multimedialnych których zawarcie wcześniej było niemożliwe ze względu na negatywne wpisy w bazach.

 

Zwolnienie ze współodpowiedzialności najbliższych

Pomyślne ogłoszenie upadłości to nie tylko komfort psychiczny pozbycia się zobowiązań, ale także zwolnienie z potencjalnej współodpowiedzialności najbliższych osób dłużnika. Umorzenie długów gwarantuje, że nie zostaną one odziedziczone przez dzieci, a także zwalnia z odpowiedzialności najbliższych członków rodziny.

 

Nie tylko plusy… o konsekwencjach upadłości. Przede wszystkim likwidacja majątku.

Upadłość konsumencka pomimo wielu wymiernych korzyści, to także niedogodności. Należy się liczyć z konsekwencjami nowego życia bez długów. Najbardziej dotkliwa dla dłużnika jest likwidacja majątku, czyli spieniężenie na drodze licytacji nieruchomości (domu, mieszkania lub ziemi), a także samochodu jeśli znajduje się w posiadaniu dłużnika. Należy tu zaznaczyć, że wszelkie próby sprzedaży lub darowizny znaczących elementów majątku do 5 lat przed złożeniem wniosku są raczej skazane na niepowodzenie. Sąd będzie weryfikował czy nie doszło do świadomego zbycia majątku celem ukrycia go przed wierzycielami. Ryzykujemy zgłoszeniem przez wierzycieli tzw. skargi pauliańskiej, której celem będzie uznanie sprzedaży lub darowizny za nieskuteczne.

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się dłużnicy, którzy nie posiadają znaczącego majątku. W ich przypadku sąd najczęściej umarza długi, często bez wyznaczania planu spłat. Jest to równoznaczne z nowym startem dla konsumenta zaraz po podjęciu decyzji przez sąd.

Często jednak dłużnik posiada majątek w postaci mieszkania lub części mieszkania. Wówczas należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy wartość majątku jest odpowiednio niższa, aniżeli suma zadłużenia. Jeżeli dług znacząco przewyższa wartość majątku – warto złożyć wniosek o upadłość. Natomiast jeśli majątek jest niewiele niższy lub wyższy od wartości zadłużenia – należy rozważyć samodzielne zbycie majątku i mediacje z wierzycielami. Likwidacja majątku przez syndyka wiąże się z tym, że wartość domu lub mieszkania zostanie zaniżona. Także koszty postępowania zostaną pośrednio pokryte z majątku dłużnika. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy ilość wierzycieli jest bardzo duża, warto rozważyć upadłość nawet jeśli zadłużenie jest bliskie wartości posiadanego majątku. Dotyczy to zwłaszcza dłużnika, który nie jest w stanie określić szczegółowo liczby wierzycieli oraz posiada ograniczoną dokumentację.

 

Procedura upadłościowa lubi… trwać

Cała procedura od złożenia wniosku do sądu, aż do anulowania wszystkich długów może trwać od kilku miesięcy nawet do ponad 3 lat. Od złożenia wniosku do podjęcia sprawy przez sąd mija zwykle do 3-4 miesięcy. Wszystko jest uzależnione sprawności konkretnego sądu, trudności sytuacji konsumenta oraz rzetelności przygotowania wniosku. Należy jednak pamiętać, że procedura upadłościowa jest postępowaniem sądowym, dlatego w trakcie jej trwania może się okazać, że wierzyciele będą zgłaszać swoje roszczenia lub będą próbowali podważać decyzje sądu. Zwykle podobne roszczenia są oddalane przez sąd, ale mogą one wpłynąć na wydłużenie czasu postępowania.

 

Utrudnienia w dostępie do finansowania

Ogłoszenie upadłości zostaje ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Oznacza to, że informację o upadłym dłużniku można bez większych przeszkód odnaleźć w internecie. Konsekwencją dla konsumenta może być czasowe ograniczenie ofert bankowych, zwłaszcza w okresie spłacania zobowiązań w ramach układu z wierzycielami (do 3 lat). Po tym okresie, konsument może od nowa zaciągać zobowiązania, lecz może się zdarzyć, że wewnętrzna polityka niektórych instytucji finansowych uniemożliwi upadłemu konsumentowi ubiegać się o ofertę kredytu lub pożyczki..

 

Podsumowanie zalet i wad upadłości

Z zasady upadłość konsumencka jest rozwiązaniem mającym na celu uleczenie sytuacji dłużnika poprzez przywrócenie go do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, dopiero w dalszej kolejności zaspokojenie interesy banków i firm pozabankowych. Z pewnością upadłość konsumencka to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób nadmiernie zadłużonych, niejednokrotnie będąc jedynym wyjściem z sytuacji. Należy jednak pamiętać, że upadłość wiąże się z koniecznością likwidacji majątku dłużnika. Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu o upadłość konsumencką należy kompleksowo przeanalizować sytuację finansową, wartość majątku, indywidualną sytuację życiową dłużnika i jego najbliższych – bowiem wszystko to przekłada się na zasadność ogłoszenia upadłości i prawdopodobieństwo przychylności sądu.

Autor: Paweł Czarny

 

 

 

 

 

admin


Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką *