Upadłość -

upadłość - procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Upadłość, także konsumencka, jest procedurą wszczynaną w sytuacji, gdy niewypłacalny dłużnik został uznany za upadłego.

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd upadłościowy. Zostają o tym powiadomieni wierzyciele upadłego oraz odpowiednie instytucje, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ogłaszając upadłość konsumenta, sąd wyznacza przy tym dwie osoby: sędziego-komisarza oraz syndyka. Co się dzieje po decyzji sądu.

upadłość

Kim jest syndyk?

Syndyk to osoba, którą sąd powołuje w każdym przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Najpierw zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego do naczelnika urzędu skarbowego. Jego celem jest zebranie tych danych, które mają wpływ na ocenę sytuacji majątkowej konsumenta, a zwłaszcza dotyczących okoliczności, które spowodowały powstanie obowiązku podatkowego po stronie upadłego. Sprawdza także w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły nie jest wspólnikiem spółek handlowych, czy nie pełnił podobnych funkcji w ciągu dziesięciu lat przed zgłoszeniem wniosku oraz czy ogłoszona została upadłość tych spółek. Jeśli informacje uzyskane przez syndyka różnią się od tych, które upadły podał we wniosku o ogłoszenie upadłości, powiadamia on sędziego-komisarza.

Upadłość a działanie syndyka

Zadaniem syndyka jest spieniężenie majątku upadłego, z wyłączeniem najbardziej podstawowych przedmiotów codziennego użytku. Jeśli w tak zwany skład masy upadłościowej (cały majątek należący do upadłego) wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym obecnie zamieszkuje konsument, po sprzedaży nieruchomości istnieje możliwość wydzielenia upadłemu pewnej części tych pieniędzy. Ta kwota powinna odpowiadać przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkaniowego za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Samochód upadłego także może zostać spieniężony. Wyjątek stanowi sytuacja, w której samochód jest źródłem dochodu, na przykład gdy upadły pracuje jako taksówkarz. Wtedy auto dalej pozostaje jego własnością.

Gdy ostateczny plan podziału majątku zostanie sporządzony, sąd ustala także plan spłaty wierzycieli. Może on również umorzyć zobowiązania upadłego bez planu spłaty.

Co po planie spłaty wierzycieli?

Gdy likwidacja majątku i plan spłaty dobiegnie końca, upadły ma obowiązek składać sądowi coroczne sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Musi w nim zawrzeć przychody, jakie osiągnął, spłacone kwoty, a także wszystkie nabyte składniki majątkowe, które swoją wartością przekraczają przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Do sprawozdania upadły ma obowiązek dołączyć także kopię rocznego zeznania podatkowego, które składał.

Po tym, jak upadły wykona obowiązki określone w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu. Wiąże się to z umorzeniem zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem, w którym została ogłoszona upadłość i które nie zostały wykonane w wyniku planu spłaty wierzycieli.

Umorzenie postępowania o upadłości

Jest kilka sytuacji, w których sąd może umorzyć postępowanie. Dzieje się tak wtedy, gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi niezbędnych dokumentów oraz całego majątku lub w rażący sposób nie wywiąże się z obowiązków, jakie na nim ciążą. Sąd może umorzyć postępowanie albo z urzędu, albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wcześniejszym wysłuchaniu obu stron.

Upadłość i… co dalej?

Proces upadłości konsumenckiej został zakończony. Od tego momentu konsument ponownie może zaciągać zobowiązania., na przykład brać kredyt w banku. Należy pamiętać, że dopiero po dziesięciu latach ponownie może złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką.

upadłość koniec