Upadłość konsumencka ustawa – uregulowania - Przekredytowani

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyna szansa na oddłużenie. Upadłość konsumencka ustawa – zobacz, jakie uregulowania są w niej zawarte.

Upadłość konsumencka ustawa określa zasady i przesłanki ogłaszania upadłości, a także szczegółowo reguluje postępowanie oddłużeniowe. Ustawa, o której mowa to prawo upadłościowe. Instytucja upadłości konsumenckiej skierowane jest do osób, które z różnych powodów, bez swojej winy, stały się niewypłacalne. Czy w przypadku zaciągnięcia wysokiego kredytu, utraty w trakcie spłaty zobowiązania możliwości zarobkowania oznacza, że możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Należy pamiętać o tym, że sąd każdy przypadek rozpatruje indywidualnie i nie da się jednoznacznie stwierdzić, że w danej sytuacji dojdzie do ogłoszenia upadłości. Warto jednak dodać, że to właśnie upadłość konsumencka najczęściej jest traktowana jako ostatnia szansa na wyjście z zadłużenia, choć możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości warto przeanalizować wcześniej.

Upadłość konsumencka ustawa

Upadłość konsumencka ustawa – jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Przede wszystkim, aby móc ogłosić upadłość konsumencką musi wystąpić stan niewypłacalności. Oczywiście nie oznacza to, że można bez większego zastanowienia zaciągać kolejne zobowiązania finansowe, licząc na to, że dzięki dobrodziejstwu upadłości konsumenckiej nie trzeba będzie ich spłacać.

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli są konsumentami w świetle rozumienia przepisów kodeksu cywilnego. Natomiast w przypadku posiadania firmy konieczne jest wcześniejsze zakończenie działalności.

Posiadanie statusu konsumenta oraz stan niewypłacalności to nie jedyne warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać o tym, że ustawa wyróżnia przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej m.in. w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Podkreślić należy, że jest to bezwzględna przesłanka oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pozostałe przesłanki wskazane w prawie upadłościowym mają charakter względny, co oznacza, że przy wystąpieniu względów słuszności oraz względów humanitarnych, sąd może uwzględnić wniosek dłużnika, mimo wystąpienia przesłanki negatywnej warunkującej oddalenie wniosku.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ustawa to dość skomplikowane regulacje, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, zarówno na etapie składania wniosku, jak i w trakcie postępowania. W tym miejscu należy dodać, że celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a nie jak w przypadku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, zaspokojenie potrzeb wierzyciela. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, po przeprowadzeniu postępowania, dochodzi do oddłużenia nawet w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich wierzytelności. Skorzystanie z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej to ogromna szansa dla wielu osób, które bez swojej winy stały się niewypłacalne.

Upadłość konsumencka ustawa – zasadnicze uregulowania