Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jego korzyści


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najskuteczniejszą formą oddłużania, ponieważ prowadzi do niemal całkowitego umorzenia zadłużenia, z ewentualnym spłacaniem zobowiązań w symbolicznym zakresie i maksymalnie do 3 lat. Pośród wielu zalet do najważniejszych należy:

 1. Natychmiastowe zatrzymanie wszelkich postępowań: 
  • Windykacyjnych, sądowych oraz przedsądowych

Koniec z telefonami od pracowników firm windykacyjnych oraz niespodziewanych wizyt windykatorów terenowych. Dodatkowo koniec z korespondencją wzywającą dłużnika do spłat zobowiązań oraz przedsądowymi wezwaniami do zapłaty. Zawieszone zostają także wszelkie postępowania sądowe toczące się wobec dłużnika  

  • Komorniczych (egzekucyjnych)

Niezwłoczne zawieszenie egzekucji komorniczych prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Wstrzymaniu ulegają także wszelkie zajęcia kont bankowych dłużnika, niezależnie od źródła dochodu – umowy o pracę, umowy zlecenie czy emerytury lub renty. W momencie uprawomocnienia się postanowienia postępowania komornicze zostają trwale umorzone. Także koszty postępowań egzekucyjnych zostają umorzone na zasadach ogólnych, podobnie jak kredyty i pożyczki

 1. Umorzenie długów i spłata tylko części zobowiązań

Wszystkie długi zostaną umorzone, a zwłaszcza kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe. Sąd wyznaczy wprawdzie plan spłat zobowiązań, jednak będzie on dostosowane do faktycznych możliwości dłużnika. W praktyce spłacane raty to raptem odsetek faktycznej kwoty, jaką dłużnik musiałby spłacić bez ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 1. Wzmocnienie pozycji dłużnika wobec banków, firm pozabankowych i windykacyjnych

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z bankami, firmami pozabankowymi i windykacyjnymi znacząco wzrasta z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wszyscy wierzyciele będą zainteresowani spłatą jakiejkolwiek części długu, dlatego zgadzają się na daleko idące ustępstwa wobec dłużnika. Spłat dokonuje się jednak tylko w okresie maksymalnie do 3 lat od ogłoszenia upadłości, po tym okresie możemy już mówić o ostatecznym oddłużeniu. 

Więcej informacji o możliwych ugodach znajdziesz w zakładce „Umorzenie długów oraz plan spłaty

 1. Wykreślenie dłużnika z rejestrów

Wraz z ogłoszeniem upadłości Sąd wykreśla dłużnika z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast na wniosek osoby oddłużonej do usunięcia negatywnych wpisów zobowiązane są Biura informacji gospodarczych, w tym:

  1. BIG InfoMonitor 
  2. BIG Krajowy Rejestr Długów 
  3. ERIF
  4. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
  5. Inne bazy, w których umieszczeni zostali dłużnicy

Dzięki wyczyszczeniu baz osoba oddłużona może w pełni zawierać umowy życia codziennego, np. abonament telefoniczny, internet, telewizja cyfrowa, itd.

 1. Możliwość zawarcia związku małżeńskiego i zwolnienie z odpowiedzialności dzieci dłużnika

Wraz z ogłoszeniem upadłości sytuacja osoby zadłużonej względem członków rodziny oraz partnera życiowego staje się klarowna. Znika ryzyko współodpowiedzialności za długi osób najbliższych.