• Upadłość konsumencka to skuteczna forma oddłużenia.

 • Ogłoszenie upadłości oznacza wstrzymanie windykacji i komornika.

 • Umorzenie zobowiązań następuje albo wraz z ogłoszeniem upadłości albo po zrealizowaniu planu spłaty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najskuteczniejszą formą oddłużania, ponieważ prowadzi do niemal całkowitego umorzenia zadłużenia, z ewentualnym spłacaniem zobowiązań w ograniczonym zakresie, w czasie maksymalnie do 7 lat. Pośród wielu zalet do najważniejszych należą:


 • Natychmiastowe zatrzymanie wszelkich postępowań windykacyjnych, sądowych, przedsądowych i komorniczych

  Koniec z telefonami od pracowników firm windykacyjnych oraz niespodziewanych wizyt windykatorów terenowych. Dodatkowo koniec z korespondencją wzywającą dłużnika do spłat zobowiązań oraz przedsądowymi wezwaniami do zapłaty. Zawieszone zostają także wszelkie postępowania sądowe toczące się wobec dłużnika. Ogłoszenie upadłości to także niezwłoczne zawieszenie egzekucji komorniczych prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Wstrzymaniu ulegają także wszelkie zajęcia kont bankowych dłużnika lub źródeł dochodu, niezależnie czy jest to umowy o pracę, umowa zlecenie czy emerytura lub renta. W momencie uprawomocnienia się postanowienia postępowania komornicze zostają trwale umorzone. Także koszty postępowań egzekucyjnych zostają umorzone na zasadach ogólnych, podobnie jak kredyty i pożyczki.


 • Umorzenie długów i spłata tylko części zobowiązań

  Wszystkie długi zostaną umorzone, a zwłaszcza kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe. Sąd może wprawdzie wyznaczyć plan spłat zobowiązań, jednak będzie on dostosowany do faktycznych możliwości dłużnika. W praktyce comiesięczne spłaty to raptem odsetek faktycznej kwoty, jaką dłużnik musiałby płacić przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.


 • Wzmocnienie pozycji dłużnika wobec banków, firm pozabankowych i windykacyjnych

  Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z bankami, firmami pozabankowymi i windykacyjnymi znacząco wzrasta z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wszyscy wierzyciele będą zainteresowani spłatą jakiejkolwiek części długu, dlatego zgadzają się na daleko idące ustępstwa wobec dłużnika. Spłat dokonuje się jednak tylko w okresie maksymalnie do 7 lat od ogłoszenia upadłości, po tym okresie możemy już mówić o ostatecznym oddłużeniu.


  Więcej informacji o możliwych ugodach znajdziesz w zakładce „Umorzenie długów oraz plan spłaty”


 • Wykreślenie dłużnika z rejestrów

  Wraz z ogłoszeniem upadłości Sąd wykreśla dłużnika z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast na wniosek osoby oddłużonej do usunięcia negatywnych wpisów zobowiązane są Biura informacji gospodarczych, w tym:

  1. BIG InfoMonitor

  2. BIG Krajowy Rejestr Długów

  3. ERIF

  4. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

  5. Inne bazy, w których umieszczeni zostali dłużnicy.


  Dzięki wyczyszczeniu baz osoba oddłużona może w pełni zawierać umowy życia codziennego, np. abonament telefoniczny, internet, telewizja cyfrowa, itd.


 • Możliwość zawarcia związku małżeńskiego i zwolnienie z odpowiedzialności dzieci dłużnika

  Wraz z ogłoszeniem upadłości sytuacja osoby zadłużonej względem członków rodziny oraz partnera życiowego staje się klarowna. Znika ryzyko współodpowiedzialności za długi osób najbliższych.

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej